Меню Затваряне

Документи

2020/2021

Дневното разписание при целодневна организация на учебния ден по чл.10 от наредба 10

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

План за работа на педагогическия съвет

План за контролната дейност на директора

Стратегия за развитие на училището 2016-2020

Програма за ученици от уязвими групи по чл.263 ал.1 т.9 от ЗПУО

Програма за превенция на ранното напускане на училище по чл.263 ал.1 т.8 от ЗПУО

Мерки за повишаване качеството на образованиетопо чл.263 ал.1 т.7 от ЗПУО

Годишен план за дейността на училището по чл.263 ал.1 т.5 от ЗПУО

Информация за организация на учебения ден по чл.263 ал.1 т.4 от ЗПУО

Правилник за дейността на училището по чл.263 ал.1 т. 2 от ЗПУО

Правилник за вътрешния ред в общежитието

УУП 20-21 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

Стратегия за развитие на училището 2016-2020 по чл.263 ал.1 т.1 от ЗПУО

Правила за работа на НУ„Отец Паисий“ в условията на COVID-19

Етичен кодекс на училищната общност

2019/2020

Заповед РД-12-130

Заповед РД-01-122 на МЗ

Заповед РД-12-121

Заповед РД-12-112

Правила за пропускателен режим

План за квалификационната дейност

Правилник за вътрешния трудов ред

2018/2019

Планове

План за работа на методическото обединение

План за устройството и дейността на училището

План за обучение на служителите

План по изпълнение на механизъм за тормоз и насилие

План за действие при подготвен или извършен терористичен акт

Стратегия за развитие на училището 2016-2020 по чл.263 ал.1 т.1 от ЗПУО

Отчет стратегия 17-18

Други документи

Издаване на дубликат на документи

Издаване на заповед за признат клас от чужда държава

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентностите

Преместване на ученици