Меню Затваряне

Програми и Проекти

Обява ръководители

НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Ако някой те тормози, да се сбиеш се наложи или имаш ти проблеми със съученици по – големи и на най-различни теми. Знай, че може да разчиташ във училище на някой. МЕДИАТОР се нарича и да пази тайни той обича. Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

НП „Иноваций в действие“

Национална програма „Бизнесът преподава – Модул 1 „Бизнесът в училище“ (Семинари в училищата) ” 3D печат

Национална програма „Бизнесът преподава – Модул 1 „Бизнесът в училище“ (Семинари в училищата) ” „РОБОТИКА“

Училищен плод и мляко

Национална програма „Отново заедно“

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

12. НП „Бизнесът преподава“


ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

По Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

за учебната 2019/2020 година

се обучават 11 ученика в Клуб „Детски фантазий“

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Училищен плод и мляко

Твоят час

 Анкетни карти по проект „Твоят час“

Публични изяви

„В света на приказките“

 „Математика за всички“  „Сръчковци-творим заедно“