Меню Затваряне

Документи

2023/2024

График учебно време

Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране – чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО

Правилник за дейността на училището по чл.263 ал.1 т. 2 от ЗПУО

УУП 1клас 23-24 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

УУП 2клас 23-24 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

УУП 3клас 23-24 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

УУП 4клас 23-24 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

Информация за формите на обучение по чл.263 ал.1 т.4 от ЗПУО

Годишен план за дейността на училището по чл.263 ал.1 т.5 от ЗПУО

Мерки за повишаване качеството на образованието по чл.263 ал.1 т.7 от ЗПУО

Програма за превенция на ранното напускане на училище по чл.263 ал.1 т.8 от ЗПУО

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи по чл.263 ал.1 т.9 от ЗПУО

Дневното разписание при целодневна организация на учебния ден по чл.10 от наредба 10

Правилник за вътрешния ред в общежитието

График за консултирането по учебни предмети I срок 23-24уч.г. по чл.18, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование

Правилник на ученическия съвет

Етичен кодекс на училищната общност

2022/2023

Доклад стратегия 2020-2021

Други документи

Издаване на дубликат на документи

Издаване на заповед за признат клас от чужда държава

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентностите

Преместване на ученици