Меню Затваряне

Документи

2022/2023

График учебно време

График учебно време

УУП 4клас 22-23 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

УУП 3клас 22-23 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

УУП 2клас 22-23 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

УУП 1клас 22-23 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

2021/2022

График за консултирането по учебни предмети II срок 21-22уч.г. по чл.18, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование

Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране – чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО

Доклад стратегия 2020-2021

Правилник за дейността на училището по чл.263 ал.1 т. 2 от ЗПУО

УУП 4клас 21-22 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

УУП 3клас 21-22 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

УУП 2клас 21-22 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

УУП 1клас 21-22 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

Информация за формите на обучение по чл.263 ал.1 т.4 от ЗПУО

Годишен план за дейността на училището по чл.263 ал.1 т.5 от ЗПУО

Мерки за повишаване качеството на образованието по чл.263 ал.1 т.7 от ЗПУО

Програма за превенция на ранното напускане на училище по чл.263 ал.1 т.8 от ЗПУО

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи по чл.263 ал.1 т.9 от ЗПУО

Дневното разписание при целодневна организация на учебния ден по чл.10 от наредба 10

График за консултирането по учебни предмети I срок 21-22уч.г. по чл.18, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование

Правилник за вътрешния ред в общежитието

Правилник на ученическия съвет

План за контролната дейност на директора

Етичен кодекс на училищната общност

2020/2021

УУП 20-21 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

Стратегия за развитие на училището 2016-2020 по чл.263 ал.1 т.1 от ЗПУО

Правила за работа на НУ„Отец Паисий“ в условията на COVID-19

2019/2020

Заповед РД-12-130

Заповед РД-01-122 на МЗ

Заповед РД-12-121

Заповед РД-12-112

Правила за пропускателен режим

План за квалификационната дейност

Правилник за вътрешния трудов ред

2018/2019

Планове

План за работа на методическото обединение

План за устройството и дейността на училището

План за обучение на служителите

План по изпълнение на механизъм за тормоз и насилие

План за действие при подготвен или извършен терористичен акт

Стратегия за развитие на училището 2016-2020 по чл.263 ал.1 т.1 от ЗПУО

Отчет стратегия 17-18

Други документи

Издаване на дубликат на документи

Издаване на заповед за признат клас от чужда държава

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентностите

Преместване на ученици