Меню Затваряне

Документи

2022/2023

График учебно време

График учебно време

График за консултирането по учебни предмети I I срок 22-23уч.г. по чл.18, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование

Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране – чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО

Правилник за дейността на училището по чл.263 ал.1 т. 2 от ЗПУО

УУП 4клас 22-23 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

УУП 3клас 22-23 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

УУП 2клас 22-23 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

УУП 1клас 22-23 по чл.263 ал.1 т.3 от ЗПУО

Информация за формите на обучение по чл.263 ал.1 т.4 от ЗПУО

Годишен план за дейността на училището по чл.263 ал.1 т.5 от ЗПУО

Мерки за повишаване качеството на образованието по чл.263 ал.1 т.7 от ЗПУО

Програма за превенция на ранното напускане на училище по чл.263 ал.1 т.8 от ЗПУО

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи по чл.263 ал.1 т.9 от ЗПУО

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи по чл.263 ал.1 т.9 от ЗПУОДневното разписание при целодневна организация на учебния ден по чл.10 от наредба 10

График за консултирането по учебни предмети I срок 22-23уч.г. по чл.18, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование

Правилник за вътрешния ред в общежитието

Етичен кодекс на училищната общност

2021/2022

График за консултирането по учебни предмети II срок 21-22уч.г. по чл.18, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование

Доклад стратегия 2020-2021

Правилник на ученическия съвет

План за контролната дейност на директора

Други документи

Издаване на дубликат на документи

Издаване на заповед за признат клас от чужда държава

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентностите

Преместване на ученици